Klubben

Årsmøte/generalforsamling

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 14. mars 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Referatene er tilgjengelig her.

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet i HGK og generelforsamling i HGB.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi minner om årsmøte i Hauger Golflubb tirsdag 22 mars kl 1800 i Hauger Klubbhus, for klubbens medlemmer.

Vi starter med et kort medlemsmøte.

Saksliste årsmøte HGK:
1          Godkjenne de stemmeberettigede
2          Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3          Velge møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen
4          Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle
            gruppeårsmeldinger
5          Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6          Behandle innkomne forslag og saker
7          Fastsette kontingent 2022
8          Vedta klubbens budsjett 2022
9          Behandle klubbens organisasjonsplan
10        Engasjere revisor
11        Valg

Saksdokumenter og regnskap ligger vedlagt

Etterfulgt av generalforsamling i Hauger Golfbane, for alle HGB's aksjonærer.
Saksliste Generalforsamling HGB:
1       Godkjennelse av innkalling og fullmakter.
2       Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne
          protokoll sammen med møteleder.
3       Styrets Årsberetning.
4       Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
5       Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor
6       Forslag til spilleavgift 2022
7       Valg i henhold til vedtektene
8       Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under
         Generalforsamlingen.

Saksdokumenter, fullmakter og regnskap ligger vedlagt